خرید از کانکس ملی به چه صورت انجام میشود؟

خرید از کانکس ملی در 3 مرحله انجام میشود

انتخاب نوع کانکس مورد نیاز

با توجه به نیاز خود نوع کانکس مورد نیاز خود را مشخص می کنید

مرحله اول

دریافت مشاوره

با توجه به نوع کانکس و کاربری مورد نیاز شما بهترین موارد خدمت شما پیشنهاد می شود

مرحله دوم

تصمیم گیری نهایی

پس از تصمیم گیری نهایی و ثبت سفارش پروژه وارد مرحله اجرایی می شود

مرحله سوم